Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2018

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 145 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.763 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.142 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.286 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 374 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.726 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15.468 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.157 εκατ. ευρώ ή 8,1%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.376 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 641 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 3,6%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 88 εκατ. ευρώ ή 18,8%,
γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 64 εκατ. ευρώ ή 7,5%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 12,6%,
στ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 164 εκατ. ευρώ ή 36,8%,
ζ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 31 εκατ. ευρώ ή 25,3%,
η) Απολήψεις από Ε.Ε.  κατά 114 εκατ. ευρώ ή 142,8%,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 411 εκατ. ευρώ ή 27,3%,
ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,4%,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 4,0%,
γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 2,2%,
δ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 8,7%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.303 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.093 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.092 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.309 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 222 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.277 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 235 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Απρίλιο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 12 εκατ. ευρώ,
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ,
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 28 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 14 εκατ. ευρώ,
στ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ,
ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 15 εκατ. ευρώ,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 34 εκατ. ευρώ,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ,
β) ΦΠΑ καπνού κατά 7 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (241 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 ανήλθαν στα 15.322 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 751 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (16.073 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.819 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 294 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 1.120 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 171 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 556 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.618 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 416 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.462 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 156 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2018

Χρονολογικές σειρές Απριλίου 2018

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο