Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 154 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 510 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2.284 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.715 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.103 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 566 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.014 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 148 εκατ. ευρώ ή 0,9%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.104 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 322 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 6 εκατ. ευρώ ή 24%,

Β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 162 εκατ. ευρώ ή 26%,

Γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 40 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

Δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 27,2%.

Ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 41%

ΣΤ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 13,1%

Ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 163 εκατ. ευρώ ή 75,3%,

Η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 140 εκατ. ευρώ ή 183,1%,

Θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 435 εκατ. ευρώ ή 32,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

Α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 127 εκατ. ευρώ ή  6%,

Β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,

Γ) Φόροι στην περιουσία κατά 101 εκατ. ευρώ ή 10%,

Δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 20,4%,

Ε) ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

ΣΤ) ΦΠΑ λοιπών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

Ζ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 7 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

Η) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 62 εκατ. ευρώ ή 4,5%,

Θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 45 εκατ. ευρώ ή 5,4%,

Ι) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 42,9%,

Κ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 23,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 978 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (916 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.910 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 470 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.518 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 71 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.161 εκατ. ευρώ μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 47 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Απριλίου 2016 οφείλεται κυρίως:

Α) στο φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 8 εκατ. ευρώ,

Β) στους φόρους στην περιουσία κατά 46 εκατ. ευρώ,

Γ) στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 15 εκατ. ευρώ,

Δ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 8 εκατ. ευρώ,

Ε) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 45 εκατ. ευρώ,

ΣΤ) στο φόρο ασφαλίστρων κατά 9 εκατ. ευρώ,

Ζ) στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 9 εκατ. ευρώ.

Η) στους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 30 εκατ. ευρώ,

Θ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 11 εκατ. ευρώ.

 

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

Α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ,

Β) του φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 8 εκατ. ευρώ,

Γ) του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 28 εκατ. ευρώ,

Δ) του ΦΠΑ καπνού κατά 8 εκατ. ευρώ,

Ε) των Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ,

ΣΤ) των λοιπών Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,

Ζ) των λοιπών φόρων κατανάλωσης κατά 19 εκατ. ευρώ,

Η) των λοιπών έμμεσων φόρων κατά 11 εκατ. ευρώ,

Θ) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 15 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Απριλίου 2016 ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 73 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (143 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 ανήλθαν στα 16.168 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.278 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (18.446 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.249 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.077 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.817 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 255 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 78 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 98 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 15 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 919 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.886 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 652 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.547 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 531 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 339 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 121 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο