Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 7-μήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 7-μηνο  Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.736 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.929 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3.360 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.279 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.555 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 29.530 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 651 εκατ. ευρώ ή 2,3 %  έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.240 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 1,7% υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 24.485  εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 342 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του επταμήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 είναι οι εξής:

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 555 εκατ. ευρώ ή 14,5%.
Οι  λοιποί άμεσοι φόροι κατά 212 εκατ. ευρώ ή 14,7%,
Οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 81 εκατ. ή 28,0%,
Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 320 εκατ. ευρώ ή 15,8%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:

Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 178 εκατ. ευρώ ή 15,3%,
Oι φόροι στην περιουσία κατά 246 εκατ. ευρώ ή 15,0%,
Οι έμμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 40 εκατ. ευρώ ή 10,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.002 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 262 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (1.740 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3.290 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 200 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 31.266 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 973 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (32.240 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28.302    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1.220 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 880 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (24.528 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.295 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,5%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 1.468 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 483 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 36 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 66 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, και 64 εκατ. Ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2.965 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 247 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.718 εκατ. ευρώ) και κατά 845 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνημμένα Αρχεία

Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού 7μήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο