Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 12μήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 12-μηνο  Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.697 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 5.441 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και του επικαιροποιημένου στόχου που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 761 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.872 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 603 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 4.939 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.367 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.914 εκατ. ευρώ ή 7,1 %  έναντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,9 δις ευρώ αφορά έσοδα από SMPs  τα οποία δεν εισπράχθηκαν στο 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.650 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.500 εκατ. ευρώ ή 7,0 % έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.240 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.384 εκατ. ευρώ ή κατά 3,0% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 υπερέβησαν τον στόχο:

 1. Οι φόροι στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,2%
 2. Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 3,1 %,
 3. Τα έσοδα από Λοιπούς ΕΦΚ κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,4%,
 4. Οι απολήψεις από Ε.Ε. κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,7%
 5. Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 1,5%
 6. Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 30 εκατ. ευρώ ή 7,6%,
 7. Τα έσοδα ΝΑΤΟ κατά 6 εκατ. ευρώ ή 11,5%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

 1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 375 εκατ. ευρώ ή 4,6 %,
 2. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 151 εκατ. ευρώ ή 5,4%,
 3. Οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 177 εκατ. € ή 8,4%,
 4. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 226 εκατ. ευρώ ή 7,3%,
 5. Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 221 εκατ. ευρώ ή 9,7%,
 6. Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 89 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.370 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.136 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,717 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 414 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 55.063 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (56.041 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.472    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 769 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 488 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (42.416 εκατ. ευρώ), των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 104 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3.338 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 2.302 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1.152 εκατ. ευρώ για το 12-μηνο  Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10-μηνο  Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014. Επομένως για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.592 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6.800 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνημμένα αρχεία

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 12μήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο