Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση της από 17.5.2022 (με αριθ. εκθ. καταθ. 447/2022) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (κατ’ άρθρο 7Α ν. 2882/2001)

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση της από 17.5.2022 (με αριθ. εκθ. καταθ. 447/2022) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (κατ’ άρθρο 7Α ν. 2882/2001) κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ) με την επωνυμία «Δήμος Παληοκάστρου» κλπ. (συν. 94), η οποία συζητείται στις 22/7/2022 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας. Με την εν λόγω αίτηση ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και ο προσδιορισμός ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, για τις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ147/190879/28.7.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, νομίμως δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ’ 493/28.7.2021), με την οποία κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο τμήμα από χ.θ. 110+861 έως χ.θ. 122+380 υποτμήμα από χ.θ. 115+700 έως χ.θ. 117+650, στην περιοχή των Δ.Δ. Ράξας του Δήμου Παραληθαίων, Δ.Δ. Αρδανίου του Δήμου Παλαιοκάστρου και Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων», η 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού (δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων) 167.756,26 τ.μ., πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων…

Ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο