ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συζήτησης αίτησης Δημοσίου καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ακίνητων λόγω κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης, Τμήμα 23 (Σ1), Δ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Κασάνου, Λευκοχωρίου & Νιπιδιτού, Δ. Μινώα Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 24-7-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 410/2019 αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ζήτησε τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος των απαλλοτριωθέντων ακινήτων με την με αριθμό Φ3010023/οικ.4065/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6755465ΦΘΘ-07Ε), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων συνολικού εμβαδού 645.197,00 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ., αντίστοιχα), και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος με κωδικό τμήματος 23 (Σ1) του κυρίως έργου, στα Δ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Κασάνου, Λευκοχωρίου και Νιπιδιτού του Δήμου Μινώα Πεδιάδος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο