ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συζήτησης αίτησης Δημοσίου καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων για το Τμήμα 15 (Σ1) του έργου κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης, στα Δ.Δ. Νιπιδιτού και Αρκαλοχωρίου, Δ. Μινώα Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου.

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 4-1-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6/2019 αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ζήτησε τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριωθέντων ακινήτων με την με αριθμό Φ3010015/οικ./4068/03.08.2015 24 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 75ΧΓ465ΦΘΘ-Φ48), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων συνολικού εμβαδού 223.996,31 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ., αντίστοιχα), και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 15 (Σ1) του κυρίως έργου, στα Δ.Δ. Νιπιδιτού και Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο