Ειδοποίηση σχετικά με το έργο «Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 4+400 στην Π.Ε. Λασιθίου»

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α Κ.Α.Α.Α., για την παροχή ειδικής άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στα απαλλοτριούμενα δυνάμει της με αριθμό 372041/23-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ω07Β465ΧΘΞ-Η1Χ), ακίνητα που απαιτούνται για το έργο «Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 4+400 στην Π.Ε. Λασιθίου» στις τοπικές κοινότητες Νεάπολης, Νικηθιανού και Λιμνών, Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο