ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το έργο «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο Βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα Β,…, στην περιοχή τοπικής κοινότητας Γάβρου στη Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 22.07.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, υπό αριθμό πινακίου 3, η από 12.05.2022 (με αριθ. εκθ. καταθ. 438/2022) κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία επισπεύδεται η συζήτηση της από 03.05.2022 και με αριθ. εκθ. καταθ. 397/2022 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατ’ άρθρο 7 του ν. 2882/2001 στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. πρωτ. Φ151/190449/14.07.2021 (ΦΕΚ Δ΄ 442/26.07.2021), με την οποία κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο Βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα Β, από χ.θ. 144+946 έως χ.θ 156+141 και ειδικότερα στο τμήμα από χ.θ. 144+946 έως χ.θ. 149+000, στην περιοχή τοπικής κοινότητας Γάβρου στη Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων», η αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 29.006,77 τ.μ., πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο