ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 25/19-06-2023

Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης της από 19-06-2023 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 25/19-06-2023 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 134/19-06-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 20 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδας για την αποζημίωση της αξίας του εδάφους και των επικειμένων των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σύμφωνα με τη με αριθ. Δ25/Φ0091421Α1/οικ/1130/28-2-2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Δ’ 102/6-3-2020), δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «Κατασκευή Κάθετου Άξονα 70 Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και συγκεκριμένα τα τμήματα «Εχίνος-Μελίβοια» (τμήμα 70.2.1) από την Χ.Θ.5+712,30 έως Χ.Θ. 7+947,68 και «Μελίβοια- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (τμήμα 70.2.2) από την Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 8+172,0, συνολικού εμβαδού 400.101,175 τ.μ., που εικονίζεται σε κλίμακα 1:1000 στο από Οκτώβριο 2019 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα οποία συντάχτηκαν από τον «Κοτσογλου Αναστάσιο» και εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 6023/18.11.2019 Απόφαση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο