Ειδοποίηση με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 210/12-05-2022

Ειδοποίηση σχετικά με την από 11-05-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 210/12-05-2022 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 109/12-05-2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.288/2001), με την οποία ζητείται να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας για την αποζημίωση της αξίας του εδάφους των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σύμφωνα με τη με αριθ. Φ0091415Α1/οικ.5879/5-11-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Δ’ 832/31-12-2019), με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του Υποτμήματος Α «Αρδάνιο – Λύρα» του τμήματος Αρδάνιο – Μάνδρα, του κάθετου άξονα ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ από χ.θ. 11 + 050 έως ΛΥΡΑ  στο Δήμο Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου [αυτοδίκαια μερικώς ανακληθείσα αρχική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με τη ΚΥΑ 1131775/5773/Δ0010/19-10-2010 (ΑΑΠ 478), όπως αυτή διορθώθηκε με την ΚΥΑ 1136553/4849/26-10-2011 (ΑΑΠ 302] της Εγνατίας οδού Α.Ε., συνολικού εμβαδού 300.568,82 τ.μ., που εικονίζεται σε κλίμακα 1:1000 στα από Απρίλιο 2019 κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα οποία συντάχθηκαν από τον Ιωάννη Μουχτάρη (Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό), θεωρήθηκαν ως προς τους αναλογισμούς από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης  Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εγκρίθηκαν με τη με αριθ. πρωτ. 358/5-4-2019 απόφαση ……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο