ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με αριθ. καταθ. 189/2021 για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων για την κατασκευή του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65)

[της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 7Α παρ. 2 εδ. δ’ του ν. 2882/2001]

Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας αριθ. 10, με Α.Φ.Μ. 090165560…..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο