ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ63/2022

Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 25.10.2022 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ63/2022) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδος Αποζημίωσης, με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ως αναλυτικά αναφέρονται.

Προηγήθηκε της ανωτέρω αίτησης αυτής, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄αριθμό 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 110/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου και με την οποία παρεσχέθη η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του σχετικού έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η σύσταση δουλείας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, πριν  από τον  προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης,  με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αξίας των ακινήτων και των επικειμένων τους, όπως αυτή προκύπτει από την από στην από 15-10-2021 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Γης και Επικειμένων απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε-65 του Πιστοποιημένου Εκτιμητή Ιωάννη Αλεξόπουλου.
Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 15-11-2019 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τη «Μελετητική Εταιρεία GEOKAT E.E. Μελέτες-Εφαρμογές Τεχνικών Έργων», ελέγχθηκαν, διορθώθηκαν και θεωρήθηκαν από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την υπ΄αριθμ. 94929/05-04-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ορθή επανάληψη 214541/28-07-2021 – ΑΔΑ: ΨΩΡΚ465ΧΘΞ-ΩΛ5).
Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού  Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελούμενων ιδιοκτησιών. Η  προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 688.910,28 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2021ΤΑ77100001 της ΣΑΤΑ 771.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων, όπως αναφέρεται και στη σχετική αίτηση, κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ25/153/247256/15.09.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 676/2021 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δ’, για την κατασκευή του έργου: «Τμήμα Καλαμπάκα-Εγνατία (χ.θ. 137+500 έως χ.θ.175+000) του δεύτερου υποτμήματος από χ.θ. 17+500 έως χ.θ. 33+750 για το βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) εντός των ορίων των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Πηγαδίτσας και Κηπουρείου του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών», συνολικού εμβαδού δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων 1.573.694,73 τετραγωνικών μέτρων…….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο