Ειδοποίηση, με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας”

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 10-8-2023 και με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν.2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Ελληνικού Δημοσίου, διεκδικούμενο από Μπιστιντζάνο Βασίλειο κ.λ.π. (συν. 141),με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας” στη Δ.Κ. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο