Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση αίτησης με Γ.Α.Κ. 4262/2023 και Ε.Α.Κ. 614/2023 λόγω απαλλοτρίωσης (άρθρο 7Α παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 – Φ.Ε.Κ. 17 Α’)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή όποιου έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό 247260/03.08.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 519/22.08.2022, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη στο πλαίσιο των εργων αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στο οδικό τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος, στο ρέμα «Γιώργου» και στο ρέμα «Κουλουριώτικο Μονοπάτι» στην Δ.Ε. Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 26.777,98 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, όπως αυτή προκύπτει από την με ημερομηνία Ιανουαρίου 2023 έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ιωάννη Αλεξόπουλου…….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο