Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου για το έργο Διευθέτηση ρέματος ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση αιτήσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεως, με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001, με το άρθρο πρώτο του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Φ.Ε.Κ. 17 Α’), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 88 του Ν. 4714/2020 (Φ.Ε.Κ. 148 Α’), ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την υπ’ αριθ. Δ25/οικ/6509/20.11.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 66ΔΓ465ΧΘΞ-ΗΕ8), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθ. 295 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. ΑΑΠΘ/ 12.12.2018) για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση ρέματος (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 12+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ)»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο