ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Φ. 103381α2

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται , με την οποία ζητείται να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων
αυτών όπως αυτή προκύπτει από την με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη, να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή όποιου έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/Φ. ΡΑΦΗΝΑ/οικ/2803/25.06.2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 394/17.07.2020, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και
δη για το έργο «Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 728.002,98 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών αμέσως μόλις συντελεσθεί η εν θέματι απαλλοτρίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Κ.Α.Α.Α., να διαταχθεί κατ’ άρθρο 24 Κ.Α.Α.Α. η παροχή εγγύησης ίσης με ποσοστό ύχψους 30% επί της καθορισθησομένης προσωρινής αποζημίωσης για τις επίδικες ιδιοκτησίες και για τα επί αυτών επικείμενα, για την περίπτωση προσδιορισμού ως οριστικής αποζημίωσης τιμής μονάδας μικρότερης από εκείνης που θα προσδιορισθεί προσωρινά, να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη άλλως να υπολογιστεί αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λαμβανομένου
υπ’ όψι και του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 1350/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνων……..

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο