ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 323- 3228/104842

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων (ν.2282/2001) ο καθορισμός της εκτιμώμενης αξίας εδάφους και επικειμένων απαλλοτριωθέντων ακινήτων, να επιτραπεί η πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης και να διαταχθεί η αποβολή των καθών και ο καθορισμός ευλόγου τιμήματος για το 70% της εκτιμώμενης αξίας του εδάφους για τα ακίνητα, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθ. πρωτ. 327127/18-11-2021 (Δ΄ 856) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο «Κατασκευή «Κατασκευή κάθετου άξονα «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» στο τμήμα 61.5 «Δράμα- Καβάλα» και συγκεκριμένα στο β΄ υποτμήμα (61.5.2) «Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες» χιλιομετρική θέση (χ.θ.) 5+520 έως χ.θ. 7+898 και στο γ΄ υποτμήμα (61.5.3) «Α/Κ Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+440 (Α/Κ Σταυρού), εντός των ορίων της Δ.Κ. Κρηνίδων των Τ.Κ. Πολύστυλου και Αμυγδαλεώνος του Δήμου Καβάλας και της τ.Κ. Αμισιανών του Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο