ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για την κατασκευή του έργου οδοποιίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥ»

(Του δ’ εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148)
Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» που εδρεύει στην  Μυτιλήνη και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, με ΑΦΜ 997817101……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο