ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για συμπληρωματική απαλλοτρίωση, για την κατασκευή φράγματος ΑΣΩΠΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αίτησης, με αριθ. καταθ. 247/31.05.2023 και αριθ. προσδιορ. 42/2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2882/2001, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων τους, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 1967/124270/30.05.2019 (ΑΔΑ:67ΘΧ4653ΠΓ-ΔΕΦ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(ΦΕΚ 296Δ’/05.06.2019) για την 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», συνολικής έκτασης 36.000,90 τ.μ., εκ των οποίων 24.696,95 τ.μ. αφορούν ιδιωτικές εκτάσεις και 11.303,96 τ.μ. εκτάσεις ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για συμπληρωματική απαλλοτρίωση, για την κατασκευή φράγματος ΑΣΩΠΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο