ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14.11.2023 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023-ΑΡ.ΒΙΒΛ.ΕΦ: 33/2023)

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 7.2.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 33/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό πρωτ. οικ. 2248/177454/7.7.2021 (ΑΔΑ:ΨΓ514653ΠΓ-ΨΒΨ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 495/τ. Δ’/28.7.2021, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Ταμιευτήρας Τολοφώνας στη θέση Χάρμισκο και αρδευτικού δικτύου Ν. Φωκίδας», έκτασης συνολικού εμβαδού 611.446,01 τ.μ. …..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο