ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 12/03/2025 (249/43/31-05-2023)

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου αίτησης (αριθμ.καταθ. 249/31-05-2023 και αριθμ.προσδιορ. 43/31-05-2023) με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2882/2001, με το άρθρο πρώτο του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Φ.Ε.Κ. 17 Α’), ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τις με αριθμ. Δ12α/Φ0630001/1712/27-03-2014 και Δ12α/Φ0630001/1713/27-03-2014 αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 101/31-03-2014) και ήδη Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του οδικού δικτύου «ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ-ΚΥΒΕΡΙ-ΑΣΤΡΟΣ-ΤΥΡΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΦΩΚΙΑΝΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ), Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14+164,29 και Χ.Θ. 14+164,29 ΕΩΣ Χ.Θ. 19+779,50», συνολικής έκτασης έκτασης 381.943,21 μ2, Στο τμήμα (ΧΘ 0+000 έως 14+164,29), συνολικά απαλλοτριώνεται έκταση εμβαδού από τα οποία η έκταση εμβαδού 40.993,33 μ2 ανήκει σε ιδιώτες και η έκταση εμβαδού 340.949,88 μ2 ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και 163.388,73 μ2, στο τμήμα (ΧΘ 14+164,29 έως 19+779,50), από τα οποία η έκταση εμβαδού 36.432,75 μ2 ανήκει σε ιδιώτες και η έκταση εμβαδού 126.955,98 μ2 ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου, της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας και της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίου, της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, εκ της οποίας οι 110 ανήκουν σε ιδιώτες και αποτιμώνται στην παρούσα, ενώ οι υπόλοιπες 48 ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο:

Οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις απεικονίζονται στα με αριθμό σχεδίου 1/3 έως 3/3 και 1/5 έως 5/5 κτηματολογικά διαγράμματα, αντίστοιχα, κλίμακας 1:1000, που συνοδεύονται από τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα και την οικεία τεχνική έκθεση, τα οποία συντάχθηκαν τον Μάρτιο 2011 από τον Τοπογράφο Μηχανικό, κ. Πέτρο Πουλίδη και θεωρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ12 του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο, στις 14-02-2013. Για την ένδικη απαλλοτρίωση εγκρίθηκε το κτηματολόγιο του οδικού άξονα «ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ-ΚΥΒΕΡΙ-ΑΣΤΡΟΣ-ΤΥΡΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΦΩΚΙΑΝΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ), Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 19+779,50» με την υπ’αριθ. ΔΜΕΟ/α/754/16-02-2012 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και ήδη Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα αντιμετωπισθεί με δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος του Έργου 2012ΣΕ07180007 (ΣΑΕ 071/8), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.653/77 (ΦΕΚ Α’/214), όπως ισχύουν,…..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο