ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 1/11/2023 (465/89/22-09-2022)

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου αίτησης (αριθμ.καταθ. 465/22-09-2022 και αριθμ.προσδιορ. 89/22-09-2022) με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2882/2001, με το άρθρο πρώτο του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Φ.Ε.Κ. 17 Α’), ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμ. Δ12/Φ4 ΑΡΚ35/2148/17-4-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ήδη Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ τ.ΑΑΠ 146/06-05-2014), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Αποκατάσταση προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως-Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια-Τσάκωνα (υποτμήμα Β’) από Χ.Θ. 15+000 έως Χ.Θ. 20+279,78» στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας συνολικής έκτασης έκτασης 57.305,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Περιφέρεια Αρκαδίας και Μεσσηνίας, εκ της οποίας 42 ανήκουν αμιγώς σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) και 7 είναι «δημόσιες» εκτάσεις:
Οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις απεικονίζονται στο από Ιούνιο 2012 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Διεύθυνσης οδικών έργων (Δ1), με κλίμακα 1:1.000, τα οποία έχει συντάξει η εταιρεία Ε.Μ.Α. Ε.Π.Ε. και έχει θεωρήσει ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., Νικόλαος Μιχαλόπουλος στις 19-02-2013, καθώς και στο 1ο συμπληρωματικό κτηματολόγιο το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. Δ12/416/22-02-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων (Δ12).
Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος του Έργου 2011 ΣΕ07180010 (ΣΑΕ 071/8) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 653/77, όπως ισχύουν……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο