ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 06/12/2023 (291/62/27-05-2023)

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου αίτησης (αριθμ.καταθ. 291/27-05-2023 και αριθμ.προσδιορ. 62/27-05-2023) με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2882/2001, με το άρθρο πρώτο του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Φ.Ε.Κ. 17 Α’), ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τη υπ’ αριθμ. οικ 2056/75851/29-05-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΑΠ 125) (ΦΕΚ 125/13-06-2018, τ.ΑΑΠ), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» έκτασης συνολικού εμβαδού 2.032.095,05 τ.μ. εκ των οποίων η συνολική επιφάνεια των φερόμενων ιδιωτικών εκτάσεων είναι 1.056.913,75 τ.μ. ενώ η συνολική επιφάνεια των κοινόχρηστων εκτάσεων και των εκτάσεων του Δημοσίου είναι 975.181,30 τ.μ. Το υπό κατασκευή φράγμα στον ποταμό Ασωπό και η ζώνη απαλλοτρίωσης του έργου εκτείνονται στα όρια των δήμων Σικυωνίων, Νεμέας και Βέλου – Βόχας της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η προς απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:2.000 στα κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔΤ-1, ΚΤ-2, ΧΟΑ-1, ΧΟΑ-2 και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες Α1 (έκτασης έκτασης 1.817.850,12 τ.μ.), Α2 (έκτασης 77.958,27 τ.μ.) και Α3 (έκτασης 136.286,66 τ.μ.), τα οποία συντάχθηκαν από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Δημήτριο Παπάρα στις 07-06-2017, ελεγμένα και θεωρημένα αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) στις 14-06-2017 και εγκρίθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Προϊσταμένη Αρχή) με την αρ. πρωτ. οικ 4115/120762/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΜ1Ζ4653ΠΓ-Π43) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Ο κτηματολογικός πίνακας έχει διορθωθεί και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3425/313356/09-11-2021 απόφαση έγκρισης του 1ου διορθωμένου κτηματολογικού πίνακα κύριας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΨΦΦ4653ΠΓ-ΠΘ3).
Η ένδικη απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Δημοσίου και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 082/1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το έργο με Κ.Α.2016ΣΕ08210106 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό υποέργου με τίτλο «Απαλλοτριώσεις» 1.774.112,90 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4603/1-7-2016 (ΔΑ:ΨΟΚΛ4653ΠΓ-ΤΣΘ) απόφαση της Μονάδας Β3΄, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 11440/06-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΞΕΞ4653ΠΓ-Θ0Ο) Απόφαση της Μονάδας Δημόσιων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ. …..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο