ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 03.05.2023 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (464/90/2022)

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αίτησης, με αριθ. καταθ. 464/22.09.2022 και αριθ. προσδιορ. 90/2022, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2882/2001, των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 3972/323214/18.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΜΨΞ4653ΠΓ-ΙΔΟ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 785Δ/03.12.2020), με την οποία κηρύχθηκε η δεύτερη συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπειού και Επιδαύρου» (και πιο συγκεκριμένα λόγω μεγαλύτερου εύρους κατάληψης αγροτικής οδού για την κατασκευή του αγωγού Α2-Α3, Α3-Δ1), συνολικής έκτασης 23.228,41 τ.μ…………

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο