Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Δήμου Σικυωνιών

Ειδοποίηση περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου της από 17-1-2024 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 43/17-1-2024 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 10/17-1-2024 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας, με δικάσιμο την 21η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για τα ακίνητα των ΟΤ 2Α, 3Β, 3Γ, 5Β, 8Δ, 15Β, 15Γ, 16Α, 26Γ, 90Β, 90Γ, 90Δ, 94Α, 97Α, 115Β, 133Β και 137Α, που υπάγονται στο άρθρο 13 του Ν. 1337/1983, σύμφωνα με το από 29-8-1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 1119/Δ΄/19-9-1996) και τα οποία περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 360011/6713/2018 από 27-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και στους πίνακες επικειμένων της πράξης εφαρμογής, που κυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92560/6-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ0Φ7Λ1-ΟΞΙ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ειδοποιούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο