Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας- Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α’ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας”

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 28-9-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 48/2-10-2023 αίτηση του άρθρου 19 ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αναγνώστη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ κ.λ.π. (συν. 252), με την οποία ζητείται ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της 210634/4-7-2022 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Δ’ 448) για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας- Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α’ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας” στην Τ.Κ. Στάνου, στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο