Ειδοποίηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα Αλεξανδρούπολης μετά των οδικών συνδέσεων αυτού με την Εγνατία Οδό και τη βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης»

Ειδοποίηση-κλήση περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται ο καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τη με αριθ. 3100.2/64419/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Δ’ 656/09-10-2020), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 3100.2./86441/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Δ’ 865/31-12-2020), εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή του έργου: «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα Αλεξανδρούπολης μετά των οδικών συνδέσεων αυτού με την Εγνατία Οδό και τη βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, συνολικού εμβαδού 194.979,20 τ.μ.., για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 24η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Θράκης με αριθμό πινακίου 15.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο