Ειδοποίηση περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Κατασκευή κάθετου άξονα «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» στο τμήμα 61.5 «Δράμα- Καβάλα»

Ειδοποίηση κλήση περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία ζητείται ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την υπ’ αριθ. πρωτ. 327127/18-11-2021 (Δ’ 856) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο «Κατασκευή κάθετου άξονα «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» στο τμήμα 61.5 «Δράμα- Καβάλα» και συγκεκριμένα στο β΄ υποτμήμα (61.5.2) «Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες» χιλιομετρική θέση (χ.θ.) 5+520 έως χ.θ. 7+898 και στο γ΄ υποτμήμα (61.5.3) «Α/Κ Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+440 (Α/Κ Σταυρού), εντός των ορίων της Δ.Κ. Κρηνίδων των Τ.Κ. Πολύστυλου και Αμυγδαλεώνος του Δήμου Καβάλας και της τ.Κ. Αμισιανών του Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας, να διαταχθεί η αποβολή των εγκατεστημένων από τα ακίνητα, να διαταχθεί κατ’ άρθρο 24 του ν. 2882/2001 η παροχή εγγυήσεως και να επιδικαστεί η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων κατά τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος τη 20η Σεπτεμβρίου 2024, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και με αριθμό πινακίου 40.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο