ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την με αριθμό κατάθεσης 216/16-5-2022 αίτησή του προς το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε μετά από αναβολή και δυνάμει αίτησης επίσπευσης, η 10η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 π.μ. αριθμός πινακίου 93, και η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου και της Δ.Ε. Μαλλίων, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7Α  και δεύτερο και τρίτο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στα απαλλοτριούμενα δυνάμει της με αριθμό Φ100Η/οικ.5040/17-7-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 7Μ54465ΧΘΞ-ΑΚΙ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 26-7-20217, στο με αριθμό 170 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, ακίνητα που απαιτούνται για την κατασκευή των παράλληλων και εγκάρσιων έργων στο τμήμα Μάλια – Όρια Ν. Ηρακλείου στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων» και ειδικότερα του οδικού τμήματος Χερσόνησος – Όρια Ν. Λασιθίου χ.θ. 7+080,97-χ.θ.13+258,46 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) του Δήμου Μαλλίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, συνολικού
εμβαδού απαλλοτριούμενης έκτασης 27.965,05 τμ…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο