ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο “Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Κορίνθου- Πατρών (Υποτμήμα Α’-Σ.Σ. Αγ. Διονυσίου)

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αριθμ. 27 και εκπροσωπείται νόμιμα, κατέθεσε την από 10-10-2022 και με αριθμό καταχώρησης 81/2022 αίτησή της για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως των ακινήτων, ήτοι των εδαφικών εκτάσεων μετά των πάσης φύσεως επικειμένων τους, κατά των κάτωθι…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο