ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Εκτροπή υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου/Δ.Δ. Κάτω Μετοχίου Π.Ε. Λασιθίου»

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 23.02.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 77/23.02.2022 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 9η Μαΐου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (αρ. πιν. 64), και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει, στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στα καταστήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, ζητά να καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων συνολικού εμβαδού 121.339,56 τ.μ που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Δ25/Φ1095/5094/05.03.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΑ5Θ465ΧΘΞ-Α91), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 4.5.2020 στο με αριθμό 220 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Δ΄, και με την οποία κηρύχθηκε η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του έργου «Εκτροπή υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Κάτω Μετοχίου της Π.Ε. Λασιθίου».

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο