Ειδοποίηση για την με αρ. καταθ. 81/2023 στο Μον. Εφ Θράκης αίτησης περί προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας του Κ.Α.Α.Α. για το έργο Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργεια

Ειδοποίηση η οποία αφορά στην με αριθμό κατάθεσης 81/18-12-2023 αίτηση περί προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ (σύνολο 300), με την οποία ζητείται ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδας για τα απαλλοτριούμενα ακίνητα (για σύσταση δουλείας διέλευσης εναερίων γραμμών και κατά κυριότητα για την εγκατάσταση πυλώνων) το έργο “Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας” σε ακίνητα ευρισκόμενα στην περιφέρεια των Δήμων Αρριανών, Μαρωνείας – Σαπών και Κομοτηνής Ροδόπης, της Π.Ε. Ροδόπης».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο