Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α ΚΑΑΑ, για το έργο «2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση για κατασκευή οδού Απομαρμά–Αγ. Δέκα (Καστέλι) από χ.θ. 29+990 έως χ.θ. 37+900, Π.Ε. Ηρακλείου»

Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ 090165560).

ΚΑΤΑ

Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη υπ’ αριθμ. Φ101Η/οικ/2587/07.05.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΗΦ4465ΧΘΞ-ΚΕΜ, ΦΕΚ 101/21.05.2018, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων): ……………

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο