Ειδοποίηση εκδίκασης της από 5/3/2023 και με αριθμό καταχώρησης 29/2023 αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (διαδικασία καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας)

Ειδοποίηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αριθμ. 27 και εκπροσωπείται νόμιμα, κατέθεσε την από 05-03-2023 και με αριθμό καταχώρησης 29/2023 αίτησή της για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως των ακινήτων, ήτοι των εδαφικών εκτάσεων μετά των πάσης φύσεως επικειμένων τους.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο