ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ για το έργο “νέα σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Πατρών” στις περιοχές των Δήμων Συμπολιτείας και Ερινέου νομού Αχαΐας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αριθμ. 27 και εκπροσωπείται νόμιμα, κατέθεσε την από 05/09/2022 και με αριθμό καταχώρησης 35/2022 κλήση της, προκειμένου να προσδιορισθεί δικάσιμος για να συζητηθεί περαιτέρω η από 12/11/2012 και με αριθμό καταχώρησης 159/2012 αίτησή της για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων, ήτοι των εδαφικών εκτάσεων μετά των πάσης  φύσεως επικειμένων τους, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 62/2018 απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία διετάχθη πραγματογνωμοσύνη και την διενέργεια και ολοκλήρωση αυτής…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο