ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εφετείο Λάρισας – Αποκατάσταση βλαβών

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2882/2001, ως ισχύει (τροποποιηθείσα η εν λόγω διάταξη κατ’ άρθρο 88 παρ.1 του ν. 4714/2020), ότι κατατέθηκε στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας η από 08-09-2020 και με αριθμό κατάθεσης 620/09.09.2020 αίτηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά των: 1)ΓΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ κλπ (συνολικά : 28), με αρχική δικάσιμο την 09.10.2020 και κατόπιν αναβολής την 15.01.2020 (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), με αντικείμενο την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθρου 7Α του Ν.2882/2001 όπως ισχύει, της έκτασης που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της υπ΄αριθ.4087/οικ./07.08.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΦΕΚ Δ΄577/01.10.2019) υπερ του Ελληνικού Δημοσίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου του έτους 2018 στα έργα επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας».

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο