ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΜΗΜΑ 22) – ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΙΚ: 13-04-2021)

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Λαγουδιανάκη Μιχαήλ κλπ (συν. 211) σχετικά με την από 02-07-2019 (με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 367/11-07-2019) αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄ αυτών, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, για τον, κατ’ άρθρο 21 του ν. 2882/2001, καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν, με τη με αριθμό Φ3010021/οικ./4014/29-07-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 68ΕΓ465ΦΘΘ-ΣΜ2), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 19-08-2015, στο με αριθμό 177 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, για λόγους δημοσίας ωφέλειας και συγκεκριμένα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεών του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ., αντίστοιχα) και  ειδικότερα για την κατασκευή της οδού σύνδεσης αεροδρομίου με ΒΟΑΚ, με κωδικό τμήματος 21 (Σ2), του κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο