Ειδοποίηση άρθρου 19 § 4 ν. 2882/2001 για την εκδίκαση της αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Περί καταθέσεως από το ΝΠΔΔ με την ονομασία «Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη» αίτησης με την οποία ζητείται να καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για το ακίνητο το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικώς για την ολοκλήρωση του ρυμοτομικού σχεδιασμού τής περιοχής τής Θεσσαλονίκης, όπως εγκρίθηκε με το Διάταγμα της 18.5.1955 Φ.Ε.Κ. 138/01.08.1955, και τροποποιήθηκε από τα Διατάγματα της 18.02.1958 Φ.Ε.Κ. 31Α’/28.02.1958, της 16.08.1979 Φ.Ε.Κ. 564Δ’/13.10.1979 , της 16.04.1984 Φ.Ε.Κ. 382Δ’/27.06.1984, την απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης ΔΠ/ΠΜ18668/29.6.1988 Φ.Ε.Κ.591Δ’/12.8.1988, την Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 3977/14.11.2000 Φ.Ε.Κ. 149Δ’/02.03.2001 και την Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης 29/οικ.8968/ΠΣΚ/221/04.03.2003 ΦΕΚ264Δ’/21.03.2003, δυνάμει των με αριθμό 4213/1979, 6374/1992 Πράξεων Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού Αποζημιώσεως Οικοπέδων τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και της με αριθμό 7522/2004 Πράξης Αναλογισμού Αποζημιώσεως Οικοπέδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας……

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο