ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρθ. 19 παρ. 4 ΚΑΑ)-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΜ) ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων υπέρ και με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την εγκατάσταση δυνάμει της υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53456/630  απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 541/07.09.2020, τεύχος Δ, για τον ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ως υποέργου του έργου ‘’Ηλεκτρική Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ της ηπειρωτικής χώρας μέσω συνδέσμου (ΣΡ) (διασύνδεση ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ)’’.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρθ. 19 παρ. 4  ΚΑΑ)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο