Ειδοποίηση απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή του τμήματος Καλαμπάκας Εγνατίας (χ.θ. 137+500 έως χ.θ. 175+000) του 1ου υποτμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 17+500 για το Βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα του Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) εντός των ορίων των Δ.Κ. Κακοπλευρίου, Οξυνείας και Αγιόφυλλου του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων»

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας της από 12.5.2022 (με αριθ. εκθ. καταθ. 437/2022) ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (κατ’ άρθρο 7Α ν. 2882/2001), η οποία συζητείται στις 22/7/2022 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας. Με την εν λόγω ειδική αίτηση ζητείται η παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ152/186224/12.7.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, νομίμως δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ’ 441/26.7.2021), με την οποία κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή του τμήματος Καλαμπάκας Εγνατίας (χ.θ. 137+500 έως χ.θ. 175+000) του 1ου υποτμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 17+500 για το Βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα του Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) εντός των ορίων των Δ.Κ. Κακοπλευρίου, Οξυνείας και Αγιόφυλλου του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων», η αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού (δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων) 1.604.275,71 τ.μ.,, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο