Ειδοποίηση απαλλοτριώσεως για το έργο ¨”ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”

Με το παρόν σας ειδοποιούμε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει (μετά την τροποποίησή του με το αρ. 88 παρ. 1 του ν. 4714/2020), ότι κατατέθηκε στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας  η από 05.01.2021 και με αρ. κατάθ. 30/13.01.2022 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», η οποία ασκήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά των: …

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο