Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου (Α’ φάση φράγμα Τσικνιά) – (Δανειοθάλαμοι, λεκάνη κατάκλυσης και συνοδά έργα του φράγματος, αγωγός προσαγωγής αδιύλιστου νερού, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ), καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς νερού)»

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με την από 29.11.2023 και με αριθμ.κατ. 4/2024 ειδική αίτηση κατ’ άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου, της οποίας ημερομηνία συζήτησης ορίστηκε η 3η Απριλίου 2024 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ.) και με την οποία ζητείται η παροχή άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών επί των περιγραφόμενων στην αίτηση απαλλοτριούμενων δυνάμει της με αριθμό 285829/16.9.2022 Απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Δ΄/601/2022- ΑΔΑ: Ω8ΤΓ465ΧΘΞ-ΥΛΣ) ακινήτων για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου (Α’ φάση φράγμα Τσικνιά) – (Δανειοθάλαμοι, λεκάνη κατάκλυσης και συνοδά έργα του φράγματος, αγωγός προσαγωγής αδιύλιστου νερού, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ), καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς νερού)» στον Δήμο Δυτικής Λέσβου στην Π.Ε. Λέσβου, με τον καθορισμό εύλογου τμήματος αποζημίωσης που πρέπει να παρακατατεθεί στο ΤΠκΔ, το οποίο ζητείται να καθορισθεί σε ποσοστό 70% της εκτιμώμενης αξίας των ακινήτων και των επικείμενων αυτών, όπως αυτή προσδιορίσθηκε με την από 3-3-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΡΙΘ.Φ.446/523-ΛΕΣΒΟΣ/03-03-2022) έκθεση εκτίμησης της Πιστοποιημένης από το Υπουργείο Οικονομικών Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη, καθώς και η αποβολή των καθ’ ων η αίτηση κυρίων, νομέων και κατόχων και κάθε τρίτου έλκοντος δικαιώματα ή ενεργούντος για λογαριασμό αυτών.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο