ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων για την κατασκευή του έργου με «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65, στο τμήμα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 23-05-2022 (με αριθ.εκθ.καταθ. ΑΙΤ-ΚΛ41/22) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα, να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Τμήμα Καλαμπάκα-Εγνατία (χ.θ. 137+500 έως χ.θ.175+000) του δεύτερου υποτμήματος από χ.θ. 17+500 έως χ.θ. 33+750 για το βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) εντός των ορίων των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Πηγαδίτσας και Κηπουρείου του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. Δ25/153/247256/15.09.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 676/2021 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δ’, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες του ιδίου, όπως υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Α.Ν. 3693/1957 και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001, πριν από τον  προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης,  με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αξίας των ακινήτων και των επικειμένων τους, όπως αυτή προκύπτει από την με αριθμ. έκθεση του Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου  Οικονομικών, 18.5Β/15-10-2021 έκθεση του Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννη Αλεξόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2282/2001, ν.4070/2012 και ν.4152/2013 στην προεκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους για την κατασκευή του έργου με «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65, στο τμήμα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ (Χ.Θ. 137 + 500 ΕΩΣ Χ.Θ. 175 + 000) υποτμήμα 2 από Χ.Θ. 17 + 500 έως Χ.Θ. 33 + 750 κτηματική περιφέρεια Τοπικών Κοινοτήτων Κηπουρείου, Πηγαδίτσας, Αγίων Θεοδώρων, ΔΕ Γόργιανης, Δήμος Γρεβενών, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών».  Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 15-11-2019 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τη «Μελετητική Εταιρεία GEOKAT E.E. Μελέτες-Εφαρμογές Τεχνικών Έργων», ελέγχθηκαν, διορθώθηκαν και θεωρήθηκαν από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την υπ΄αριθμ. 94929/05-04-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ορθή επανάληψη 214541/28-07-2021 – ΑΔΑ: ΨΩΡΚ465ΧΘΞ-ΩΛ5)………

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο