ΕΙΔΟΠΟΙΗΣH ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Δ25/οικ 7086/18.12.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, καθώς και να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση του άνω Δικαστηρίου περί καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ως άνω έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση, για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τη με αριθμό οικ. Δ25/οικ 7086/18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τ. ΑΑΠΘ 323/31-12-2018), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο