Ψηφιακές Υπογραφές

Η Ψηφιακή Υπογραφή που βασίζεται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο. Η Ψηφιακή Υπογραφή δίνει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου τη δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα έκδοσης και να τα διακινούν ηλεκτρονικά.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο:

α) του ευρύτερου σχεδιασμού του για την εξοικονόμηση πόρων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την ταχύτερη διεκπεραίωση των καθημερινών διαδικασιών και τη μείωση των γραφειοκρατικών δομών και

β) της εναρμόνισης της λειτουργίας του με το νομοθετικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση των αρχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση της ψηφιακής υπογραφής σε διάφορες διαδικασίες με την αξιοποίηση αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδίδονται από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ,  aped.gov.gr).

Πιο συγκεκριμένα, οι ακόλουθες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ):

1) Έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΗ-Ι8Λ).

2) Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) προκειμένου να διατεθούν στους υπαλλήλους των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ.

3) Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την παροχή σχετικής εκπαίδευσης σε υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4)   Συνεχής Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Τελικών Χρηστών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα που συντάσσονται και διακινούνται σε υπηρεσιακούς σταθμούς εργασίας όσο και η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνονται από αυτούς.

5)  Παρακολούθηση Υπηρεσιακών Μεταβολών Υπαλλήλων, Κατόχων Ψηφιακών Πιστοποιητικών Υπογραφής.Σύμφωνα με την ΥΑΠ/Φ.60/10/217 (11/05/2007) τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αυστηρώς προσωπικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των κατόχων τους για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του φορέα τους.
Για την καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης των ψηφιακών πιστοποιητικών έχουν ενεργοποιηθεί οι αρμόδιες Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ ώστε να παρακολουθούνται οι υπηρεσιακές μεταβολές των κατόχων των ψηφιακών πιστοποιητικών και σε περίπτωση που η μεταβολή αφορά σε απομάκρυνση υπαλλήλου (π.χ. μετάταξη, συνταξιοδότηση, αποχώρηση) να απαιτείται αρχικοποίηση της ΑΔΔΥ (διαγραφή των ψηφιακών πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε αυτή ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν) και επιστροφή αυτής στη ΓΓΠΣ&ΔΥ για διάθεση και επαναχρησιμοποίηση από άλλο υπάλληλο.


Αναφορικά με τη διείσδυση της ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες του ΥΠΕΘΟ, καθώς και των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που υποστηρίζονται από τη ΓΓΠΣ, παρατίθενται ενδεικτικά οι ακόλουθες διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν παραγωγικά με χρήση ψηφιακής υπογραφής:

1. Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση και Διακίνηση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Εγγράφων των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ που χρησιμοποιούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών Αυτοματισμού Γραφείου (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.- Livelink) με αποτέλεσμα  τη διακίνηση του μεγαλύτερου όγκου της αλληλογραφίας τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Αποστολή Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Ηλεκτρονικών Κατασχετηρίων από ΔΟΥ προς Τραπεζικούς Φορείς μέσω Τειρεσία (ΑΔΑ: ΒΛΓΒΗ-4Η1).

3. Υποβολή Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Εγγράφων στο Εθνικό Τυπογραφείο (Ε.Τ.) για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΑΔΑ: 72ΥΙΗ-ΩΦΟ).

4. Ανάρτηση δημοσίων εγγράφων στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Προμήθειες Δημοσίου.

5. Ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων με εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής στα Δελτία Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ) που εκδίδονται από τις Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και αφορούν τελωνειακά δείγματα εξαγωγής (αριθμ. ΔΤΔΑ 5016701 ΕΞ2015/31-7-2005 (ΦΕΚ Β’ 1698) Απόφαση της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων).

6. Ηλεκτρονική Διακίνηση της Εξερχόμενης Αλληλογραφίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προς τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής.

7. Ηλεκτρονική διακίνηση Εκθέσεων Δημοσιονομικών Ελέγχων από τη Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ προς ελεγχόμενους Φορείς.

8. Ηλεκτρονική Διακίνηση Αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΓΛΚ προς ελεγχόμενους Φορείς.

9. Έκδοση Συνταξιοδοτικών Πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων που παράγονται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΓΓΠΣ.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων

 

Νομοθεσία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο