Πίνακες Δεικτών Παρακολούθησης Επαγγελμάτων

Η παρούσα σελίδα περιέχει αρχεία – υπολογιστικά φύλλα (excel), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 33 του Παραρτήματος V1 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28) και της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181), με πίνακες δεικτών για ορισμένα επαγγέλματα, στα οποία εφαρμόστηκε η Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

Νομοθεσία
  • Ν. 3919/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του ν. 4038/2012, της παρ. Ε, του άρθρου πρώτου, του ν. 4152/2013 και ισχύει
  • παρ. 33 του Παραρτήματος V1 του ν. 4046/2012
  • Γνωμοδότηση υπ. αρ. 145/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Σχετικές Μελέτες
Σχετικά αρχεία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΥΛΛΟ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ / ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

01.Α

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δικηγόροι

01.Β

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δικηγορικές Εταιρείες

02.Α

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακεία

02.Β

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακοποιοί

03

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ορκωτοί Ελεγκτές

04

Υπουργείο Ανάπτυξης

Λογιστές / Φοροτεχνικοί

05

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

06

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φροντιστήρια – Α. Χορήγηση άδειας Φροντιστηρίου / Κ Ξ Γ

06

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Φροντιστήρια – Β. Διδασκαλία σε Φροντιστήρια / Κ Ξ Γ

07

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Φορτοεκφορτωτές

08

Υπουργείο Τουρισμού

Τουριστικά Γραφεία

09

Υπουργείο Τουρισμού

Ξεναγοί

10

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

11

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

12

Προεδρία της Κυβέρνησης

Πρακτορεία Τύπου

13

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Τελωνειακοί Αντιπρόσωποι – Εκτελωνιστές

14

Υπουργείο Ανάπτυξης

Μεσίτες

15

Υπουργείο Ανάπτυξης

Τεχνικά Επαγγέλματα

16

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αναλογιστές

17

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Πιστοποιημένοι Εκτιμητές

18

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γεωτεχνικοί

19.Α

Υπουργείο Υγείας

Ιατροί

19.Β

Υπουργείο Υγείας

Ιδιωτικά Ιατρεία

19.Γ

Υπουργείο Υγείας

Πολυιατρεία

20.Α

Υπουργείο Υγείας

Οδοντίατροι

20.Β

Υπουργείο Υγείας

Ιδιωτικά Οδοντιατρεία

20.Γ

Υπουργείο Υγείας

Πολυοδοντιατρεία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο