Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών

Η  παρούσα εμφανίζει το Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών κατ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου 3 της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α’ 196), της παρ.3 του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) και της με αρ.πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000503 ΕΞ2017/28.03.2017 υ.α. (ΑΔΑ ΩΖΕΧΗ-ΙΜΤ)

Πρόσβαση
Νομοθεσία
Οι αστικοί συνεταιρισμοί προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Συντάγματος και διέπονται από τις διατάξεις του ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α’ 196) «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες  διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
Ειδικότερα κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 και του εδαφίου 2, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α’ 196) «Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως  με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση.
 
Στις δραστηριότητες των συνεταιρισμών περιλαμβάνονται ιδίως:
 
α) Η κοινή οργάνωση παραγωγής.
β)Η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη επαγγελματικών, βιοτικών και άλλων αναγκών  των μελών τους.
γ) Η παροχή στα μέλη τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση ή βελτίωση της παραγωγής τους.
δ) Η μεταποίηση ή διάθεση προϊόντων των μελών τους.
ε) Η παροχή δανείων, εγγυήσεων, ασφαλειών  ή άλλων οικονομικών διευκολύνσεων στα μέλη τους.
στ) Η επαγγελματική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση.
ζ) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών».

 

Παρατήρηση:

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77, του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91): «Η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ.14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η .12.2023».

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο