Μητρώο Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Η παρούσα περιέχει το Μητρώο Πιστοποιημένων Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Β.1. Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85).

Ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 καθορίζεται αποκλειστικά ο αναλογιστής, το επάγγελμα του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 53/2013, όπως ισχύει. Του επαγγέλματος του αναλογιστή αντικείμενο αποτελούν οι αρμοδιότητες ελέγχου των εργασιών του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 εντός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 266 και 267 του ανωτέρω Κανονισμού.

Για να δείτε το Μητρώο Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ.

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατεβάστε την αίτηση.

Νομοθεσία
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο