Μισθοδοσία Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Εποπτευόμενων Φορέων

Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθωτού

Πατήστε στο παραπάνω link μόνο αν είστε (ενεργός) υπάλληλος σε Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ΑΑΔΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Νομικό Συμβούλιο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΜΤΠΥ, ΟΔΔΗΧ, Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων, ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ.

Μισθολογικά θέματα

Μισθοδοσία από 01/01/2024

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ & ΤΕ

ΕΤΗ

ΠΕ

ΤΕ

ΜΚ1

0-2

1.162

1.107

ΜΚ2

2-4

1.221

1.162

ΜΚ3

4-6

1.280

1.217

ΜΚ4

6-8

1.339

1.272

ΜΚ5

8-10

1.398

1.327

ΜΚ6

10-12

1.457

1.382

ΜΚ7

12-14

1.516

1.437

ΜΚ8

14-16

1.575

1.492

ΜΚ9

16-18

1.634

1.547

ΜΚ10

18-20

1.693

1.602

ΜΚ11

20-22

1.752

1.657

ΜΚ12

22-24

1.811

1.712

ΜΚ13

24-26

1.870

1.767

ΜΚ14

26-28

1.929

1.822

ΜΚ15

28-30

1.988

1.877

ΜΚ16

30-32

2.047

1.932

ΜΚ17

32-34

2.106

1.987

ΜΚ18

34-36

2.165

2.042

ΜΚ19

36-38

2.224

2.097

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Γενικών Γραμματέων κ.λπ.

ΜΚ

Βασικός

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων

ΜΚ19 (2.154 Χ 1,5) +70

3.301

Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων

ΜΚ19 (2154 Χ 1,3) +70

2.870

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ΠΕ

ΜΚ19 (ΠΕ) (2154 Χ 1,2) +70

2.655

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ΤΕ

ΜΚ19 (ΤΕ) (2027 Χ 1,2)+ 70

2.502

Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ΠΕ

ΜΚ19 (ΠΕ)(2154 Χ 1,2) +70

2.655

Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ΤΕ

ΜΚ19 (ΤΕ) (2027 Χ 1,2)+ 70

2.502

Υπάλληλοι Ειδικών Θέσεων 1ου Βαθμού

70% Βασικού Μισθού Ειδικού Γραμματέα

1.760

Υπάλληλοι Ειδικών Θέσεων 2ου Βαθμού

65% Βασικού Μισθού Ειδικού Γραμματέα

1.890

Διευθυντές Πολιτικών Γραφείων

ΜΚ19

2.224

Ειδικοί Σύμβουλοι ΠΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό

ΜΚ17

2.106

Ειδικοί Σύμβουλοι ΤΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό

ΜΚ17

1.987

Ειδικοί Σύμβουλοι ΠΕ με μεταπτυχιακό

ΜΚ15

1.988

Ειδικοί Σύμβουλοι ΤΕ με μεταπτυχιακό

ΜΚ15

1.877

Ειδικοί Σύμβουλοι ΠΕ χωρίς Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό

ΜΚ13

1.870

Ειδικοί Σύμβουλοι ΤΕ χωρίς Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό

ΜΚ13

1.767

Ειδικοί Συνεργάτες ΠΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό

ΜΚ15

1.988

Ειδικοί Συνεργάτες ΤΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό

ΜΚ15

1.877

Ειδικοί Συνεργάτες ΠΕ με μεταπτυχιακό

ΜΚ13

1.870

Ειδικοί Συνεργάτες ΤΕ με μεταπτυχιακό

ΜΚ13

1.767

Ειδικοί Συνεργάτες ΠΕ χωρίς Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό

ΜΚ11

1.752

Ειδικοί Συνεργάτες ΤΕ χωρίς Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό

ΜΚ11

1.657

Ειδικοί Συνεργάτες ΔΕ

ΜΚ13

1.648

Κλιμάκια ΔΕ και ΥΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΕ και ΔΕ

ΕΤΗ

ΔΕ

ΥΕ

ΜΚ1

0-3

928

850

ΜΚ2

3-6

988

893

ΜΚ3

6-9

1.048

936

ΜΚ4

9-12

1.108

979

ΜΚ5

12-15

1.168

1.022

ΜΚ6

15-18

1.228

1.065

ΜΚ7

18-21

1.288

1.108

ΜΚ8

21-24

1.348

1.151

ΜΚ9

24-27

1.408

1.194

ΜΚ10

27-30

1.468

1.237

ΜΚ11

30-33

1.528

1.280

ΜΚ12

33-36

1.588

1.323

ΜΚ13

36-39

1.648

1.366

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα για το ωρομίσθιο υπερωριακής και προς συμπλήρωση εργασίας

 
Παραδείγματα κατάταξης υπαλλήλων με το νέο σύστημα

I. Υπάλληλος Π.Ε. με επτά (7) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στο ΣΤ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0 (1.092 €) στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 4) με βασικό μισθό 1.269 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 177€ θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.136,25 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.180,50 €, το τρίτο (2018) 1.224,75 € και το τέταρτο (2019) 1.269 €.

II. Υπάλληλος Τ.Ε. με δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Ε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Ε2 (1.187 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 7) με βασικό μισθό 1.367 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 180 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.232 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.277 €, το τρίτο (2018) 1.322 € και το τέταρτο (2019) 1.367 €.

III. Υπάλληλος Δ.Ε. με τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Γ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Γ5 (1.379 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 11) με βασικό μισθό 1.458 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 79 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.398,75 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.418,50 €, το τρίτο (2018) 1.438,25 € και το τέταρτο (2019) 1.458 €.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον μεσολαβήσει αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, η διαφορά του βασικού μισθού, λόγω της αλλαγής αυτής, καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή της πρώτης αύξησης.

IV. Σε περίπτωση που από τη νέα κατάταξη του υπαλλήλου προκύψει βασικός μισθός χαμηλότερος από αυτόν που λαμβάνει σήμερα ο υπάλληλος (λόγω της αλλαγής του μισθολογικού βήματος), η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του, πλην αυτής που προέρχεται από την άριστη αξιολόγησή του ή την επιλογή του σε θέση ευθύνης. Π.χ. υπάλληλος Π.Ε. με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 €. Με τη νέα κατάταξη κατατάσσεται στο Μ.Κ. 10 με βασικό μισθό 1.623 €. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 € η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν ως προσωπική και η οποία θα μειωθεί/εξαφανιστεί όταν ο εν λόγω υπάλληλος αλλάξει λόγω ετών υπηρεσίας Μ.Κ. (όταν μετακινηθεί στο Μ.Κ. 11 με βασικό μισθό 1.682 €).

Ανώτατο Όριο Αποδοχών από 01/01/2016 → 6.631,00
 
Με την παρ. 1 του άρθρου 28 προβλέπεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές, ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 1, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι εν λόγω αποδοχές από 1-1-2016 ανέρχονται στο ποσό των 4.631 €. Συνεπώς οι αποδοχές όλων των ανωτέρω από την ίδια ημερομηνία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό αυτό.
 
ΝΟΜΟΣ 4024/2011
Φορολογικά θέματα
Φορολογική κλίμακα για Μισθούς, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

0 – 10.000 €

9%

10.001 – 20.000 €

22%

20.001 – 30.000 €

28%

30.001 – 40.000 €

36%

>40.001 €

44%

Μείωση φόρου εισοδήματος

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια εκατό είκοσι (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις. Η μείωση δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:

  • Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
  • Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες
  • Είναι θύματα πολέμου
  • Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Εισόδημα

Εισφ. Αλληλεγγύης

0 – 12.000 €

0%

12.001 – 20.000 €

2,20%

20.001 – 30.000 €

5,00%

30.001 – 40.000 €

6,50%

40.001 – 65.000 €

7,50%

65.001 – 220.000 €

9,00%

>220.001 €

10,00%

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πλέον βάσει κλίμακας και όχι με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή επί ολόκληρου του ποσού.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.

Οι τόκοι και τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

 

 

 
Επικοινωνία

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Email

Δ/ντρια

213 1339300

dod@minfin.gr

Β’ Τμήμα Προϊστάμενος

Παπαϊωάνου Κωνσταντίνος

Αβραμάκης Εμμανουήλ

213 1339354

Γραμματεία

Συργκάνη Αικατερίνη

213 1339342

Κατσαρού Νίκη

213 1339344

Γ.Λ.Κ – Μ.Τ.Π.Υ -Τ.Π & Δανείων

213 1339348

Ν.Σ.Κ. – ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΚΕΠΥΟ

Καραθανάση

213 1339346

Κατσίκα Παρασκευή

213 1339345

Μπαμπαρούτση Σωτηρία

213 1339347

Τριανταφύλλη Ευαγγελία

213 1339351

Ραπτόπουλος Γιώργος

213 1339349

213 1339352

Ψευτούρα Μαρία

213 1339356

Κυρμανίδου Κυριακή

213 1339354

Σοφιανοπούλου Γεωργία

213 1339350

Χαλκιαδάκη Ολυμπία

213 1339353

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ΑΑΔΕ

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Email

Δ/ντρια

Πανταζή Αλίκη

Β’ Τμήμα Προϊστάμενος

Αυγερινός Διονύσιος

212 8000079

d.aygerinos@aade.gr

Κεντρικές Υπηρεσίες

Τσακούμης Λάμπρος

212 8000082

l.tsakoumis@aade.gr

Χρυσουλάκη Ειρήνη

212 8000085

Δ.Ο.Υ. Αττικής

Κοτρώνη Ερασμία

212 8000096

k.antoniadou@aade.gr

Πελοπόννησος – Θεσσαλία

Πατρικαράκος Θωμάς

212 8000080

t.patrikarakos@aade.gr

Υπόλοιπο Αττικής

Δήλια Κωνσταντίνα

212 8000084

d.kaika@mofadm.gr

Μακεδονία – Θράκη

Χαΐτογλου Κοραλία

212 8000081

a.chatzopoulou6@aade.gr

Ήπειρος – Νησιά

Τσιανάκα Νίκη

212 8000083

o.rapti@aade.gr

Αποστολοπούλου Στυλιανή

212 8000062

Αντωνιάδου Καλλιόπη

212 8000063

Ζαμπέτη Ειρήνη

212 8000067

Μαϊτιάνος Ανέστης

212 8000071

Σαπουνά Θεοδοσία

212 8000068

Ρίζος Ελευθέριος

212 8000066

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο